نسبت دور كمر به قد (WHR)


نسبت دور كمر به قد (WHR يا WSR) به عنوان یک مقیاس اندازه گیری توزیع چربی در بدن می باشد که از تقسیم اندازه دور کمر بر قد بدست می آید.


اطلاعات بيشتر...

دسته بندی در کودکان تا ۱۵ سال در اقایون در خانم ها
بسیار لاغر کمتر از ۰.۳۴ کمتر از ۰.۳۴ کمتر از ۰.۳۴
لاغر ۰.۳۵ تا ۰.۴۵ ۰.۳۵ تا ۰.۴۲ ۰.۳۵ تا ۰.۴۱
متناسب ۰.۴۶ تا ۰.۵۱ ۰.۴۳ تا ۰.۵۲ ۰.۴۲ تا ۰.۴۸
اضافه وزن ۰.۵۲ تا ۰.۶۳ ۰.۵۳ تا ۰.۵۷ ۰.۴۹ تا ۰.۵۳
چاق ۰.۶۴ به بالا ۰.۵۸ تا ۰.۶۲ ۰.۵۴ تا ۰.۵۷
چاقی مفرت ۰.۶۳ به بالا ۰.۵۸ به بالا