ابتدای تمرین در تابستان ۵ دقیقه و در روزهای سرد سال ۱۰ تا ۱۵ دقیقه گرم کنید. مدت استفاده از یک برنامه تمراننی ۴ تا ۶ هفته میباشد.