پروانه دستگاه

داخل ران، ایستاده

کشش سینه و بازو ایستاده

پرس شانه، ایستاده دمبل

شکم پا روی توپ ثابت

پارو، ایستاده با كش