کشش ران، دمر

اسکات، پا جمع

اسکات، پا باز ایستاده

داخل ران ایستاده