کشش سینه و جلو بازو نشسته

کشش شکم خوابیده

دیپ ‌پشت بازو نیمکت

پهلو چرخشی نشسته

لانج بدون وزنه ایستا

پهلو چرخشی چوب