ایستاده، دستها پشت سر

خمیده، زمین

وضعیت خوابیده به پشت