نشر پا، از پهلو، تک پا

پرواز معکوس، خمیده، نشسته

بالا بردن پا و باسن، اویزان

نشر روی زانو، تک دست

بلند کردن پا، از پهلو، هر دو پا