کشش با لاستیک ایکس شکل

لگن دور از مرکز بدن، ایستاده

اسکات، پرس شانه

اسکات اسپلیت

پرس پشت، دمر