کشش بازو

آماده سازی

  • بازو را روی سینه نگه دارید و با دست بازوی دیگر را با ارنج بگیرید.

اجرا

  • بازوها را بر خلاف جهت بکشید. در حالت کشش نگه دارید و با حرکت مقابل آن ادامه دهید.

توضیح اضافه

  • -

هدف

  • سرشانه پشتی

کمکی

  • اینفرااسپیناتوس | لوزی | ذوزنقه ای پایینی | ذوزنقه ای میانی

نوع

  • ایستا