به پشت دراز بکشید

آماده سازی

  • روی زمین به پشت دراز بکشید. پاها را کشیده و مفاصل را و بازوها را تا پشت سر بکشید.

اجرا

  • بازوها را کاملا بکشید و به ارامی سینه را بلند کرده و در حالت کشیده نگه دارید.

توضیح اضافه

  • -

هدف

  • راست شکمی

کمکی

  • سینه بزرگ جناغی

تجهیزات

  • Mat

نوع

  • ایستا