پهلو خم چوب

شروع حركت

پايان حركت

آماده سازی

  • چوب را پشت گردن روی شانه ها بگذارید و صاف بایستید. زانوها کمی خم باشند

اجرا

  • نیمتنه را از یکطرف به طرف دیگر خم کنید. ران ثابت باشد و حرکت نوسانی نکنید

توضیح اضافه

  • -

هدف

  • مورب شکمی

کمکی

  • فیله کمر | راست شکمی

متعادل کننده

  • سرینی بزرگ | چهارسر ران

تجهیزات

  • Broomstick

نوع

  • بغل

مکانیک

  • جدا

جهت

  • کشش