نشر پا، از پهلو، تک پا

شروع حركت

پايان حركت

آماده سازی

  • از پهلو روی تاتمی دراز بکشید. بدن را صاف نگهدارید. دست بالایی را برای تعادل روی زمین بگذارید.دست بعدی را بالا بکشید و زیر سر بگذارید

اجرا

  • پای بالایی را تا جایی که می توانید باز کنید. برگردید. پا استراحت نکند. تکرار کنید. برای پای بعدی برگردید و تکرار کنید

توضیح اضافه

  • -

هدف

  • باز کننده پا

تجهیزات

  • Mat

نوع

  • بغل

مکانیک

  • جدا

جهت

  • فشاری