پهلو شکم میز فیله

شروع حركت

پايان حركت

آماده سازی

  • روی نیمکت دستگاه تریمفیت دراز بکشید از پهلو . پاها یکی روی میله بالایی یکی روی میله پایینی باشند. نیمتنه را تا جایی بچرخانید که سینه به سمت بالا برود

اجرا

  • پا را خم کنید تا نیمتنه را بالا بیاورید. کمر روی نیمکت بماند برگردید و تکرار کنید

توضیح اضافه

  • -

هدف

  • مورب شکمی

کمکی

  • راست شکمی

متعادل کننده

  • باز کننده پا | Hip Adductors

تجهیزات

  • TRIMMFIT

نوع

  • بغل

مکانیک

  • جدا

جهت

  • کشش