بالا بردن پا و باسن، اویزان

شروع حركت

پايان حركت

آماده سازی

  • میله بالایی را بگیرید و دستها به اندازه عرض شانه باز باشند و کف دستها به بیرون باشد

اجرا

  • همزمان با خم کردن زانو و کمر، گاها را بالا بیاورید. زانوها را به سمت سینه بیاورید. برگردید زانوها کمی خم باشد و تکرار کنید

توضیح اضافه

  • -

هدف

  • راست شکمی

کمکی

  • جمع کننده ران | مورب شکمی

تجهیزات

  • high bar

نوع

  • پایه

مکانیک

  • ترکیبی

جهت

  • کشش