پشت بازو تک دمبل نشسته

شروع حركت

پايان حركت

آماده سازی

  • روی نیمکت صاف بنشینید، دمبل را با یک دست بالا ببرید و بالای سر نگهدارید

اجرا


توضیح اضافه

  • -

هدف

  • پشت بازو

متعادل کننده

  • فیله کمر | راست شکمی | مچ

تجهیزات

  • Dumbbell

تجهيزات اضافى

  • flat bench

نوع

  • بغل

مکانیک

  • جدا

جهت

  • فشاری