محاسبه درصد چربى بدن (BFP)

درصد چربی بدن، عبارت است از کل جرم بافت چربی بدن، تقسیم بر کل وزن بدن که در این جا چربی بدن، شامل هم چربی‌های ضروری و هم چربی‌های ذخیره شده بدن می‌شود.


چربی‌های ضروری بدن، برای ادامه حیات و تولید مثل لازم هستند. درصد چربی‌های ضروری بدن زنان (با توجه به بارداری و سایر کارکردهای هورمونی بدن آن ها) بیشتر از مردان است. در مردان، درصد چربی‌های ضروری بدن 3 تا 6 درصد بوده و در زنان این مقدار 10 تا 14 درصد است. چربی‌های ذخیره شده بدن نیز شامل چربی‌هایی است که در بافت‌های چربی ذخیره شده‌اند.


از درصد چربی بدن می‌توان برای اندازه‌گیری سطح آمادگی جسمانی بدن بهره گرفت. این روش تنها روشی است که با استفاده از آن می‌توان به طور مستقیم، ترکیب نسبی بدن فرد را بدون در نظر گرفتن قد و وزن محاسبه کرد.


اطلاعات بيشتر...

وضعيت آقایان خانم ها

چربی

ضروری

3 تا 6 درصد 10 تا 14 درصد
ورزشکاران 6 تا 14 درصد 14 تا 21 درصد

تناسب

اندام

14 تا 18 درصد 21 تا 25 درصد

میانگین

متوسط

18 تا 25 درصد 25 تا 32 درصد

اضافه

وزن

25 تا 30 درصد 32 تا 40 درصد
چاق بالاى 30 درصد بالاى 40 درصد